به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-07-22T20:48:57+01:00 text/html 2018-07-22T16:17:53+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1451 <div><font size="5"><b>مرگ مغزی زمانی اتفاق میفته</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>ڪه تمام وقتت رو با فڪر ڪردن ،</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>به یڪ نفر میگذرونی ...</b></font></div> text/html 2018-07-21T16:59:44+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin نیمه گمشده http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1450 <div><font size="4"><b>‏تو انقدر کاملی که نمیتونی نیمه گمشده باشی .</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>تو همه ی گمشده مـــنی ...</b></font></div> text/html 2018-07-20T15:28:39+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بیتفاوتی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1449 <div><span style="font-size: x-large;">با چه سلاحی کشتیش که انقدر مُرده ؟</span></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><font size="5">- بیتفاوتی !</font></div> text/html 2018-07-19T20:04:32+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin هر شب http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1448 <div><font size="4"><b>هرشب این موقع</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>از خودم می‌پرسم</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>اسم تو روی زبان من چه می‌کند !</b></font></div> text/html 2018-07-19T17:05:31+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin نگاهت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1447 <div><b><font size="5">نگاهٺ چون به من افتاد</font></b></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>دلم غـرق تماشا شد ...</b></font></div> text/html 2018-07-18T15:13:30+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin به یاد تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1446 <div><font size="5"><b>همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اینجا که منم و آنجا که تویی ...</b></font></div> text/html 2018-07-17T17:18:58+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin هیچوقت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1445 <div><b><font size="4">هیچ وَقت به كسى قول دیدن ندین</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><font size="4"><b>چون تو دلش حساب باز میكنه</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>اگه زیر قولت بزنى ...</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>اون دیگه قلبش آروم نمیگیرع !!</b></font></div> text/html 2018-07-16T16:20:21+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1444 <div><b style=""><font size="5">این روزا انقدر بی حواس شدم</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><font size="5"><b>که&nbsp;</b><b>همش یادم میره ،&nbsp;</b></font></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">فراموشت کنم..!</font></b></div> text/html 2018-07-15T18:22:00+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin محدود http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1443 <div><div><font size="5"><b>محدودم کن</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>به دوست داشتنت ،</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>دلم میخواهد جز تو</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>چیزی به چشمِ دل نیاید ...</b></font></div></div> text/html 2018-07-14T17:10:18+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1442 <div><font size="5"><b>حیاء هم چیز خوبیست</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اما ...</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>چه کنم</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>که چشمهایت ...</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>باز می‌کنند</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اشتهای نگاهم را</b></font></div> text/html 2018-07-13T16:06:12+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin نبودش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1441 <div><b><font size="5">حضورش</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">در اندازه‌اى نبود</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">كه بتواند تمام جاهاى خالى را پر كند .</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">اما نبودن‌اش</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">خلأ معركه‌اى بود ...</font></b></div> text/html 2018-07-12T18:40:09+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin شب ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1440 <div><font size="5" style=""><b>باید بـه آغوش</b></font></div><div><font size="5" style=""><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>عکس هایت پناه برد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>از شر شب های</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5" style=""><b>مطلقاً بی تو ... !</b></font></div> text/html 2018-07-11T16:52:30+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin آرام http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1439 <div><font size="6"><b>آرامم</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>آرام تر از نبض یک مرده ...</b></font></div> text/html 2018-07-10T17:05:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin حرف ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1438 <div><b><font size="4">دیدید خالکوبی چطور سخت پاک میشه ؟</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">بعضی از حرفا هم مث خالکوبی میمونه</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">نوشتنشون دردناکه ،</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">و پاک کردنشون دردناک‌تر</font></b></div> text/html 2018-07-10T16:41:43+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1437 <div><font size="4"><b>انقد تو خیالت غرق شدم که اصلا یادم رفته مال من نیستی</b></font></div>