به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://cafehtalkh.ir 2018-10-18T19:58:16+01:00 text/html 2018-10-18T16:26:58+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1545 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>از وقتی تو برآورده نشدی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>دیگه هیچوقت ارزو نکردم :)</b></font></div> text/html 2018-10-17T19:59:26+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1544 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>" تو "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>قشنگ ترین&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>تیتر زندگی من هستی ... !</b></font></div> text/html 2018-10-16T18:05:37+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1543 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5">گاهی با نبود یک نفر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">گویی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5">تمام جهان خالی است</font></b></div> text/html 2018-10-15T20:34:05+01:00 cafehtalkh.ir Admin چشمات http://cafehtalkh.ir/post/1542 <div><font size="4"><b>چشمات تنها دلیلِ اون همه دیوونه بازیام بود ... !</b></font></div> text/html 2018-10-14T19:34:23+01:00 cafehtalkh.ir Admin شب بخیر http://cafehtalkh.ir/post/1541 <div><font size="4"><b>شب بخیر نمیگویی</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>و مانند بیماری که</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>انتظار مرفین را میکشد ،</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>کلافه ام</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>خوابم نمیبَرَد !</b></font></div> text/html 2018-10-13T17:04:52+01:00 cafehtalkh.ir Admin no comment http://cafehtalkh.ir/post/1540 <br><div id="15394503235471502"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/BXkyt?data[rnddiv]=15394503235471502&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br> text/html 2018-10-12T15:19:23+01:00 cafehtalkh.ir Admin چشمات http://cafehtalkh.ir/post/1539 <div><font size="4"><b>ولی فهمیدنِ</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>حرفای کسی که چشاش قشنگه واقعا سخته !</b></font></div> text/html 2018-10-11T16:44:55+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1538 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>کی میتونه حالمو خوب کنه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000"><b style="direction: ltr;">فقط خودت</b></font></div> text/html 2018-10-10T15:58:13+01:00 cafehtalkh.ir Admin چشمات http://cafehtalkh.ir/post/1537 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>من چیزی از دنیا ندارم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>جز چشم‌هایت ...</b></font></div> text/html 2018-10-09T15:40:54+01:00 cafehtalkh.ir Admin چشمات http://cafehtalkh.ir/post/1536 <div><font size="4"><b>نگاهت به من&nbsp; یاد داد&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>که در حرف زدن ؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>چشم ها بیشتر از&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>حنجره ها می فهمند ...</b></font></div> text/html 2018-10-08T16:15:09+01:00 cafehtalkh.ir Admin شب ها http://cafehtalkh.ir/post/1535 <div><font size="4"><b>شب ها بیشتر "دوستت دارم"...</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>چون وقتی چشم هایم را می بندم بیشتر در خیالم راه می روی ...</b></font></div> text/html 2018-10-07T16:52:07+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1534 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>ولی تو دنیام ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>هنوز خدایی !</b></font></div> text/html 2018-10-06T17:26:12+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو ... http://cafehtalkh.ir/post/1533 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>طُ هَمون رویایِ قَشَنگی کِه بِهِش دِل بَستَم</b></font></div> text/html 2018-10-05T15:22:24+01:00 cafehtalkh.ir Admin بارون http://cafehtalkh.ir/post/1532 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">بِدونِ طُ نِمیخام آسِمون بارون بِبارِه</font></b></div> text/html 2018-10-04T16:29:24+01:00 cafehtalkh.ir Admin تو http://cafehtalkh.ir/post/1531 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>در قلب کوچک من</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>تو چقدر فراوانی ... !</b></font></div>