به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-04-23T20:35:17+01:00 text/html 2018-04-23T16:03:06+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1345 <div><font size="3">بعد از خوندن پی امای قدیمی همیشه تنها چیزی که تو ذهنم میاد اینه که آدما چجوری یهو اینقدر تغییر میکنن ?!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آروم تر عوض شید ...</font></div> text/html 2018-04-21T15:08:48+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1344 <div><font size="5">به هر چه نمی خواستم رسیدم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><b>جز تو</b></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">که میخواستمت ...</font></div> text/html 2018-04-19T16:28:38+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin عشق http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1343 <div><font size="5"><b>یکبار طعم عشق را چشیده‌ام</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>قلبم را تند کرد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>بدنم را دیوانه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>حواسم را به هم ریخت</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>و رفت ...</b></font></div> text/html 2018-04-17T16:42:52+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1342 <div><font size="6"><b>محو چشمان تو بودم که به دام افتادم ❤</b></font></div> text/html 2018-04-16T19:14:45+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1341 <font size="5"><b>وقتی از همه بریدم</b></font><div><font size="5"><b><br></b></font><div><font size="5"><b>فقط به تو نیاز دارم</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="6" color="#ff0000"><b>به تو</b></font></div></div> text/html 2018-04-14T16:09:31+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin عشق http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1340 <div><font size="4">با دختری</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ازدواج میکنی که</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نمیدانی گذشته اش چیست</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و دختری</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">را ترک میکنی که</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">گذشته ات را با او بودی ...&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کدامین عقل است که این را قبول میکند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس ...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اگر با معشوقه ات ازدواج نکردی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">یقین بدان تو با معشوقه مرد دیگر ازدواج خواهی کرد ...!</font></div> text/html 2018-04-14T15:03:19+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بهار http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1339 <div><font size="6">من به پاییزت عادت کردم</font></div><div><font size="6"><br></font></div><div><font size="6">قول دادم هوس هیچ بهاری نکنم ❤</font></div> text/html 2018-04-14T04:07:32+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دوست داشتنت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1338 <div><font size="5">خواستنت</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">تعطیلی ندارد</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">ولی صبحِ&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">شنبه که می شود</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">انگار دوباره باید&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">دوست داشتنت را از سر گرفت ... ❤️</font></div> text/html 2018-04-12T20:08:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin سیگار http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1337 <div><font size="4">" اِنگار سیــگارام یـہ بَستہ تیــغ تــو ریَّــم شِــڪوند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ڪہ بــا هَـر نَفَــس ڪُلِ سیــنَم میـسـوخـت "</font></div> text/html 2018-04-08T21:02:32+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin وقتی ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1336 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="7" style="" color="#ff0000"><b>وقتی تو گریه میکنی</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="7" color="#ff0000"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><font size="7" style="" color="#ff0000"><b>شک میکنم به بودنم</b></font></p> text/html 2018-04-08T16:31:53+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دوست داشتنت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1335 <div><font size="5">" دِلم بہ همیـن دوسـت داشتنـت خـوش اَست "</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">" بیـخیالِ نبـودنت "</font></div> text/html 2018-04-07T19:38:11+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin کاش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1334 <div><font size="4">کاش</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پایان یکی از این روزها</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شب نباشی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تو باشی ...</font></div> text/html 2018-04-06T16:58:00+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin گاهی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1333 <div><font size="5">گاهی دست خودت نیست&nbsp;</font></div><div><font size="5">دوست داشتن کسی که&nbsp;</font></div><div><font size="5">دوست داشتنش</font></div><div><font size="5">تکه تکه ات می کند ... :)</font></div> text/html 2018-04-05T15:33:45+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بوسه http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1332 <div><font size="5">تاریک است صدایت !</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">از بوسه‌هایی که به من نداده‌اى ؛</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">از بوسه‌هایی که به من نمی‌دهى ...</font></div> text/html 2018-04-03T17:11:33+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تنهایی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1331 <div><font size="4">نه از تنهایی میترسم نه از تنها موندن</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ترسم از تنها موندن در کنار دیگریست ...</font></div>